Енергоремонт холдинг АД – едноличен собственик на капитала на Енергоремонт-Бобов дол ЕАД

Energoremont-Holding-Logo

Енергоремонт холдинг АД (EРХ) успешно реализира търгово предложение към миноритарните акционери и вече притежава 100% от акциите на Енергоремонт- Бобов дол ЕАД. Придобиването бе осъществено при цена от 24.94 лв. за акция. Реализирането на сделката е последен завършващ етап от започналото преди няколко години преструктуриране на предприятията в състава на групата и е част от начертаната Стратегията за развитие, като в същото време повишава и интереса на инвеститорите към акциите на ЕРХ. През последните години инвестициите в дъщерните дружества, насочени основно към обновяване на оборудването им, допринесоха значително за запазването и разширяването на пазарните позиции.

ЕР Бобов дол ще увеличи производството си и предлаганите услуги. В резултат на специализация в групата на холдинга, компанията е специализирана в производство на метални конструкции, нестандартно оборудване, ремонти на турбини, котли, трансформатори и електродвигатели.