„Eнергоремонт- Бобов дол” ЕАД изпълни успешно дейности по изграждане на нова система в”Мини МарицаИзток”

„Енергоремонт- Бобов дол” ЕАД успешно завърши проектиране, доставка и монтаж на метални конструкции за нова система в „Мини Марица Изток”ЕАД. Дейностите бяха възложени на компанията от „Енергоремонт Холдинг”АД. Холдингът в партньорство с „Актемиум БЕА...

Енергоремонт холдинг АД – едноличен собственик на капитала на Енергоремонт-Бобов дол ЕАД

Енергоремонт холдинг АД (EРХ) успешно реализира търгово предложение към миноритарните акционери и вече притежава 100% от акциите на Енергоремонт- Бобов дол ЕАД. Придобиването бе осъществено при цена от 24.94 лв. за акция. Реализирането на сделката е последен завършващ ета...

„Енергоремонт холдинг” АД придоби мажоритарен дял в „Електроимпекс“ АД

След продължили повече от шест месеца преговори, на база на задълбочен анализ и убеденост в силния положителен ефект за двете холдингови дружества, ръководствата на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД и „ЕЛЕКТРОМАШИНАРИ ХОЛДИНГ“ АД постигнаха съгласие и взеха решение за стартир...

„Енергоремонт Бобов дол” ЕАД изпълнява нов договор в „Топлофикация София” ЕАД

„Енергоремонт Бобов дол” ЕАД подписа и започна изпълнението на нов договор в „Топлофикация София”ЕАД за инженеринг за каскадно присъединяване към турбина 8 на нова противоналегателна турбина 8A в ТЕЦ”София”. Обхватът на договора включва и строително-монтажни дейност...

„Eнергоремонт – Бобов дол” откри обновения си завод със средства от ОП ”Конкурентноспобност” компанията закупи най-съвременното оборудване за производство на метални конструкции

„Енергоремонт – Бобов дол” ЕАД откри на 9 септември 2011 година изцяло обновения си завод, оборудван с най-съвременно и модерно технологично оборудване, чиято покупка се финансира със средства от програмата на ЕС ”Развитие на конкурентоспобността на българската икономика...