Финансови отчети за 2015г.:

PDF-icon

Отчет за паричните потоци 2015

PDF-icon

Отчет за промените в собствения капитал 2015

PDF-icon

Отчет за финансовото състояние 2015

PDF-icon

Доклад на независим одитор 2015

PDF-icon

Отчет за всеобхватния доход 2015