Клиент:ТЕЦ „София”

Енергоремонт – Бобов дол ЕАД е изпълнител на поръчка за Инженеринг за каскадно присъединяване към ТГ 8 на нова противоналегателна турбина ТГ 8А в ТЕЦ „София”.

Извършените дейности в рамката на поръчката включват и строително-монтажни работи от блочния трансформатор до ОРУ 110 kV, както и СМР по турбогенератора, тръбопроводите, изолационните дейности и др.