Клиент:Eнергоремонт холдинг АД
  • Производство и монтаж на нови метални конструкции за Помпена сграда 2;
  • Производство и монтаж на газоходи и опорни конструкции за тях;
  • Монтаж на Димни вентилатори и маслена станция;
  • Демонтаж на газоходи между електрофилтър и димни вентилатори;
  • Доставка и монтаж изолация на газоходи;
  • Монтаж на базалтирани тръби;
  • Изграждане на вътрешни бетонови плочи, доставка и монтаж на фасадни и покривни панели, врати и прозорци към тях и ламаринени окомплектовки и крепежни изделия за Помпена сграда 2;
  • Доставка и монтаж на заземителна инсталация на секция 2 и 3;
  • Производство и монтаж на стълби и площадки за един или три броя силози и монтаж на Силоз 3 на Мелнична сграда, Секция 3 на Сероочистваща инсталация на Блокове 5 и 6 и други видове дейности.