Клиент:Eнергоремонт Холдинг АД
 • Доставка на долни пакети и резервни части за РВВП на ПГ №9 за ТР „София”, „Топлофикация София” ЕАД” (2012 година);
 • Авариен ремонт на турбогенератор №6 и №8 в ТР „София” (2012 година);
 • Основен ремонт на турбогенератор №5 в ТР „София Изток” (2012 година);
 • Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД през 2012 г. – Обособена позиция №15 – ТР „Люлин” (2012 година);
 • Доставка на компенсатори салникови едностранни за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД (2013 година);
 • Строително-монтажни работи, топлинна изолация, участие при провеждането на 72-часови проби и гаранционни изпитания за Оборудването (турбогенератор с мощност 35 MW и спомагателно оборудване) за ТЕЦ „София” (2013 година);
 • Подмяна на горен и долен конвективни пакети на ВК ст. №2 в ОЦ „Люлин” (2013 година);
 • Монтажни работи за подмяна на екрани и конвективни пакети за водогреен котел ВК ст. №5, тип ПТВМ 100 в ОЦ „Земляне” (2013 година);
 • Подмяна на колектор и паропрегревател за ІІ-ра степен на енергиен котел №1 в ТР „София Изток” (2013 година);
 • Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности на водогрейни котли в ОЦ „Люлин” (2014 година);
 • Инженеринг за каскадно присъединяване към ТГ 8 на нова противоналегателна турбина ТГ 8А в ТЕЦ „София”: СМР от блочния трансформатор до ОРУ 110 kV; СМР по турбогенератора, тръбопроводите, изолационните дейности и др.) (2014 година);
 • Изработка и доставка на на подгреватели за мазут на МР №1 в ОЦ „Люлин” (2014 година);
 • Доставка на компенсатори салникови едностранни за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД” (2014 година).